Lưu ý khi lập và trình bày báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'Rao vặt khác' bắt đầu bởi linhnguyen12, 13/7/19.

Loading...
 1. linhnguyen12

  linhnguyen12 New Member

  3.1.Trường hợp fake định về sự hoạt động liên tục ko còn ưng ý tại thời điểm báo cáo, siêu thị phải tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành tài sản ngắn hạn và nợ cần trả ngắn hạn.

  3.2.Trường hợp nhái định về sự hoạt động liên tục không còn thích hợp tại thời khắc báo cáo, siêu thị cần đánh giá lại hầu hết của cải và nợ cần trả trừ giả dụ với một bên trang bị ba kế thừa quyền đối với tài sản hoặc bổn phận đối với nợ bắt buộc trả theo giá trị sổ sách. Doanh nghiệp bắt buộc ghi nhận vào sổ kế toán theo giá kiểm tra lại trước khi lập Bảng Cân đối kế toán.
  học kế toán tổng hợp
  *Không bắt buộc đánh giá lại tài sản, nợ phải trả giả dụ bên trang bị ba kế thừa quyền đối mang của cải hoặc trách nhiệm đối với nợ nên trả trong một số trường hợp cụ thể như sau:

  a) Trường hợp 1 công ty giải tán để sáp nhập vào doanh nghiệp khác, nếu tổ chức nhận sáp nhập cam kết kế thừa tất cả quyền và nghĩa vụ của công ty bị giải thể theo giá trị sổ sách;

  b) Trường hợp 1 công ty giải thể để chia tách thành các công ty khác, ví như đơn vị sau khi chia tách cam kết kế thừa tất cả quyền và bổn phận của tổ chức bị giải thể theo giá trị sổ sách;

  c) Từng khoản mục nợ cần trả cụ thể được 1 bên thiết bị ba cam kết, bảo lãnh thanh toán cho đơn vị bị giải thể và tổ chức bị giải tán chỉ với trách nhiệm tính sổ lại cho bên thiết bị ba đó theo giá trị sổ sách;

  d) Từng khoản mục tài sản cụ thể được một bên khác cam kết, bảo lãnh thu hồi cho tổ chức bị giải tán theo giá trị sổ sách và việc thu hồi diễn ra trước thời khắc đơn vị chính thức giới hạn hoạt động;

  *Việc kiểm tra lại được thực hiện đối sở hữu từng cái của cải và nợ phải trả theo nguyên tắc:

  a) Đối mang tài sản:

  - Hàng tồn kho, tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn, thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn được đánh giá rẻ hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời khắc báo cáo;

  - Chi phí tổn xây dựng cơ bản dở dang được đánh giá theo giá rẻ hơn giữa giá trị ghi sổ và giá trị có thể thu hồi tại thời điểm báo cáo (là giá thanh lý trừ giá thành thanh lý ước tính);

  - Chứng khoán marketing được kiểm tra theo giá trị hợp lý. Giá trị hợp lý của chứng khoán niêm yết hoặc chứng khoán trên sàn UPCOM được xác định là giá đóng cửa của phiên giao tiếp tại ngày báo cáo (hoặc phiên trước ngay lập tức kề trường hợp thị trường không giao tế vào ngày báo cáo);
  học kế toán tại hải phòng
  - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản nên thu được kiểm tra theo số thực tế sở hữu thể thu hồi.

  - Các khoản đầu tư vào doanh nghiệp con, siêu thị liên doanh, kết liên và công ty khác được ghi nhận theo giá rẻ hơn giữa giá trị ghi sổ và giá trị mang thể thu hồi tại thời khắc báo cáo (giá với thể bán trừ giá tiền bán ước tính);

  - TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, bất động sản đầu tư được kiểm tra theo giá phải chăng hơn giữa giá trị còn lại và giá trị với thể thu hồi tại thời khắc báo cáo (là giá thanh lý trừ các mức giá thanh lý ước tính). Đối sở hữu TSCĐ thuê tài chính giả dụ với điều khoản nên buộc phải mua lại thì đánh giá lại hao hao như TSCĐ của doanh nghiệp, nếu được trả lại cho bên cho thuê thì kiểm tra lại theo số nợ thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê;

  b) Đối sở hữu nợ buộc phải trả: Trường hợp sở hữu sự thỏa thuận giữa những bên bằng văn bản về số bắt buộc trả thì đánh giá lại theo số thỏa thuận. Trường hợp ko mang thỏa thuận cụ thể thực hành như sau:

  - Nợ phải trả bằng tài sản tài chính được đánh giá lại theo giá cao hơn giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ buộc phải trả và giá trị hợp lý của của cải tài chính đấy tại thời điểm báo cáo;

  - Nợ phải trả bằng tiền được kiểm tra lại theo giá cao hơn giữa giá trị ghi sổ khoản nợ phải trả và giá trị khoản nợ trả trước thời hạn theo quy định của hợp đồng;

  - Nợ cần trả bằng hàng tồn kho được đánh giá lại theo giá cao hơn giữa giá trị ghi sổ khoản nợ phải trả và giá chọn (cộng những tầm giá liên quan trực tiếp) hoặc chi phí cung cấp hàng tồn kho tại thời điểm báo cáo;

  - Nợ nên trả bằng TSCĐ được đánh giá lại theo giá cao hơn giữa giá trị ghi sổ nợ bắt buộc trả và giá sắm (cộng các giá tiền thúc đẩy trực tiếp) hoặc giá trị còn lại của TSCĐ tại thời điểm báo cáo.

  c) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được kiểm tra lại theo tỷ giá thực tại tại thời khắc báo cáo như bình thường.

  3.3 Phương pháp kế toán một số khoản mục tài sản lúc siêu thị không đáp ứng fake định hoạt động liên tục

  a) Việc trích lập phòng ngừa hoặc kiểm tra tổn thất tài sản được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của tài sản, không thực hành trích lập đề phòng trên TK 229 – “Dự phòng tổn thất tài sản”;

  b) Việc tính khấu hao hoặc ghi nhận tổn thất của TSCĐ, Bất động sản đầu tư được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của tài sản, ko dùng TK 214 để phản ánh hao mòn lũy kế.

  3.4 Khi kém chất lượng định hoạt động liên tiếp ko còn phù hợp, doanh nghiệp phải xử lý một số vấn đề tài chính sau

  -Thực hiện trích trước vào tầm giá để xác định kết quả buôn bán đối với những khoản lỗ dự định nảy sinh trong ngày mai giả dụ khả năng phát sinh khoản lỗ là tương đối kiên cố và giá trị khoản lỗ được ước tính 1 phương pháp đáng tin cậy; Ghi nhận nghĩa vụ bây giờ đối sở hữu các khoản buộc phải trả kể cả trong nếu chưa sở hữu toàn bộ hồ sơ tài liệu (như biên bản nghiệm thu khối lượng của nhà thầu..) nhưng cứng cáp nên thanh toán;

  - Đối có khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản luỹ kế thuộc phần vốn chủ sở hữu, sau lúc xử lý TSCĐ hữu hình, vô hình, BĐSĐT, phần còn lại được kết chuyển vào thu nhập khác (nếu lãi) hoặc mức giá khác (nếu lỗ);

  - Các khoản giá thành trả trước chưa phân bổ hết như lợi thế thương mại nảy sinh từ hợp nhất kinh doanh ko dẫn đến quan hệ cong ty mẹ-công ty con, lợi thế kinh doanh lúc cổ phần hóa, công cụ phương tiện xuất dùng, mức giá xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, mức giá trong công đoạn triển khai… được ghi giảm hầu hết để tính vào tầm giá trong kỳ. Riêng giá thành trả trước tương tác tới việc thuê tài sản, trả trước lãi vay được tính toán và phân bổ để ưng ý có thời kì trả trước thực tế còn lại cho tới khi chính thức dừng hoạt động;
  học kế toán tại bình dương
  - Công ty mẹ giới hạn ghi nhận lợi thế thương mại trên Báo cáo tài chính hợp nhất, phần lợi thế thương mại chưa phân bổ hết được tính ngay vào chi phí quản lý doanh nghiệp;

  - Đối với khoản chênh lệch tỷ giá đang phản ảnh luỹ kế trên Bảng cân đối kế toán (như chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính), nhà hàng kết chuyển toàn bộ vào doanh thu tài chính (nếu lãi) hoặc giá thành tài chính (nếu lỗ);

  - Các khoản chênh lệch lãi, lỗ khi kiểm tra lại của cải và nợ phải trả sau lúc bù trừ sở hữu số đề phòng đã trích lập (nếu có) được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác hoặc chi phí tài chính, chi phí khác tùy từng khoản mục cụ thể hao hao như việc ghi nhận của công ty đang hoạt động liên tục.
   

Bình luận trên Facebook